Navigace

Obsah

Základní informace o obci

Letecké foto obce Zlosyň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha obce

Zlosyň se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Mělník, přibližně 15 km vzdušnou čarou od severního okraje hlavního města Prahy. Obec Zlosyň je tvořena jedním katastrálním územím Zlosyň, je součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou. Sousedí s městem Veltrusy a s obcemi Všestudy, Vojkovice, Dřínov, Úžice a Chvatěruby. Katastrální výměra činí 587 ha. Nadmořská výška je 160 až 180 m.n.m.

 

Vybavení obce

Obec je vybavena veškerou technickou infrastrukturou. V obci se nachází obecní úřad, mateřská škola, několik dětských hřišť, kulturní dům, obchod s potravinami, hospoda, multifunkční sportovní hřiště, tělocvična, rybník, kynologické cvičiště, Stáje Zlosyň. Dále se zde nachází Alzheimercentrum a historická budova barokního špýcharu.

Spádová základní škola je umístěna ve Veltrusech. Příslušná pobočka České pošty se nachází v obci Vojkovice. Nejbližší lékař je rovněž ve Veltrusech. Širší občanská vybavenost se pak nachází v Kralupech nad Vltavou, v Odoleně Vodě, případně v hlavním městě Praze.

 

Dopravní spojení

Katastrální území obce protíná dálnice D8, jejíž nejbližší exit Úžice je vzdálen asi 4km. Severozápadním okrajem obce prochází silnice II/101. V obci zastavují linky pražské integrované dopravy č.470 a 372. Nejbližší železniční stanice je v obci Úžice.

 

Pozoruhodnosti v okolí obce

V blízkém okolí obce se nachází množství turistických atrakcí, jako např. státní zámek Veltrusy se zámeckým parkem, jezový most a zdymadlo Miřejovice, zámek Nelahozeves, rodný dům Antonína Dvořáka, Dvořákova stezka, přírodní památka Hostibejk, zámek Chvatěruby, památník Vítězslava Hálka, dolní a horní zámek Panenské Břežany, tvrz Odolena Voda, kaple v Hostíně, Dřínovský vrch s přírodní rezervací Dřínovská stráň, zatopená pískovna Vojkovice aj.

 

Obyvatelstvo

Ve Zlosyni žije 491 obyvatel (r. 2024).

 

Rozvoj obce

Obec má zpracovaný strategický plán udržitelného rozvoje obce. V tomto dokumentu jsou stanoveny cíle a priority rozvoje obce. Obec postupně realizuje různé typy investicí, jako je stavba kanalizace a ČOV, stavba budovy mateřské školy, stavba sportovního hřiště a mnoho dalších menších projektů. Ve východní části obce jsou v oblasti pod dřínovským vrchem plochy určené pro zastavění rodinnými domy. Další rozšiřování obce mimo toto území není možné. Výhledově se počítá se sanací lokality v katastrálním území Zlosyň, kde nyní probíhá těžba štěrkopísku.

 

Plánovaný rozvoj blízkého okolí obce

V okolí obce je uvažováno s několika významnými investičními záměry. Jsou to např. přeložka II/101 (obchvat Kralup/Vlt.), vysokorychlostní trať Praha – Drážďany, letiště Vodochody, průmyslové a obchodní zóny Kozomín a Úžice a další.

 

Technická infrastruktura

Obec je vybavena vodovodem napojeným na vodojem Dřínov, kanalizací a ČOV, rozvodem plynu, rozvody elektřiny a telefonními rozvody. Katastrem obce prochází některá dálková vedení technické infrastruktury, jako jsou VVN 220 a 400kV, ropovod, plynovod nebo vedení užitkové vody.

 

Životní prostředí

Katastrální území obce je velmi silně zemědělsky využíváno. Přispívá k tomu především rovinatá krajina s půdou vysoké bonity. V katastru obce se nachází lesní plocha Zlosyňského háje. Jde o nejkvalitnější souvislý lesní celek v oblasti. Porosty jsou převážně smíšené, borové a bukové. Háj je regionálním biocentrem a má velký význam i z hlediska myslivosti.

Území obce Zlosyň leží při rozvodnici mezi řekami Vltavou a Labem, která probíhá přes Dřínovský vrch. Jižní část katastru spadá do povodí Černavky, která ústí do Labe a severní část do povodí Kozárovického potoka, který je přítokem Vltavy. 

V obci je upravený rybník, který je napájen podzemní vodou z Dřínovského vrchu a dešťovou povrchovou vodou. Vody, odtékající z rybníka, se ztrácejí v malých rybnících pod obcí, kde začíná oblast propustných štěrkopísků vltavských říčních teras. Štěrkopískové terasy Dolního Povltaví, zasahují především severní partie katastrálního území obce Zlosyň.  

 

Rekreace a cestovní ruch

Území obce Zlosyň neleží v žádné z typických rekreačních oblastí, obyvatelé mají přesto mnoho míst určených k odpočinku, rekreaci a sportu. Patří mezi ně například víceúčelové sportovní hřiště, tělocvična, několik dětských hřišť, fotbalové hřiště, rozsáhlá lesní plocha Zlosyňského háje, zatopená pískovna Vojkovice a síť rovinatých cyklostezek. V blízkém okolí se nachází mnoho zajímavých lokalit, viz Pozoruhodnosti v okolí obce (výše).

 

Územní plán obce

Aktuální znění platného územního plánu obce je přístupné na těchto webových stránkách pod samostatnou záložkou (Obec -> Územní plán).