Navigace

Obsah

Logo kraj

Projekt s názvem :

 

„Revitalizace veřejného prostoru ve Zlosyni“,  Evidenční číslo Projektu:  FRV/VEI/045695/2021  

 

byl  realizován za finančního  přispění Středočeského kraje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysokorychlostní trať

Vysokorychlostní železnice, zkráceně VRT, se v brzké budoucnosti má stát páteří veřejné dopravy v České republice. Slýcháme o tom stále častěji i pro to, že s VRT máme za(ne)dlouho sousedit. Pojďme si na následujících řádcích popsat, co nám takovýto projekt může přinést. 

Vysokorychlostní tratě jsou součástí evropského dopravního systému, tzv. sítě TEN-T (transevropská dopravní síť). Na vysokorychlostní vlaky zpravidla navazuje další doprava, ať už běžná vlaková, autobusová, nebo městská. Řada uživatelů vysokorychlostní železnice také přijede k železniční stanici svým vlastním autem nebo na kole.
V České republice se VRT tratí připravuje několik:

RS 1 VRT Praha – Brno – Ostrava
RS 2 VRT Brno – Rakvice
RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem – Dresden (s odbočkou Louny – Most)
RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław

Vysokorychlostní železnice je součástí běžného života ve většině vyspělých zemí, v některých již desítky let. Vlaky dosahují rychlosti více než 300 km/h, díky čemuž mohou na středních vzdálenostech konkurovat také letecké dopravě. K vysokorychlostní železnici patří ale i rychlé regionální expresy, které značně zrychlují každodenní dojíždění za prací nebo vzděláním do velkých měst i z velmi vzdálených regionů.

RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany

Připravovaná vysokorychlostní trať z Prahy do Ústí nad Labem a Drážďan propojí Českou republiku se zeměmi západní Evropy. Předpokládaná doba jízdy z Prahy do Drážďan se po dokončení vysokorychlostní tratě sníží na necelou hodinu. Realizace chystaného projektu se tak stane důležitým zlomem v mezinárodní dopravě, protože umožní napojení České republiky na západoevropskou vysokorychlostní železniční síť.

Studie proveditelnosti pro úseky RS 4 z Prahy do Ústí nad Labem, respektive do Německa, byla schválena v roce 2020 Ministerstvem dopravy. Jednotlivé etapy budou realizovány v různém čase, s postupným vylepšováním železničního spojení z Prahy na sever Čech.

Trať je významná nejen z mezinárodního pohledu, ale může zásadním způsobem přispět k ekonomickému rozvoji severních Čech. Cestující na trase Praha – Ústí nad Labem stráví díky vysokorychlostní železnici ve vlaku pouze půl hodiny, což obyvatelům otevře dveře k novým pracovním i studijním příležitostem. Doplněním hlavního ramene o odbočnou větev do Mostu se výrazného zlepšení dopravní obslužnosti může dočkat nejen západní část Ústeckého kraje, ale i Karlovarský kraj. Pro tento úsek však budou teprve zahájeny práce na samostatné studii proveditelnosti, takže smysluplnost této stavby bude teprve posuzována.

Terminály

Na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se počítá se dvěma významnými terminály VRT, které budou hrát klíčovou roli při přestupu mezi dálkovými a regionálními vlaky i mezi ostatními prostředky veřejné a individuální dopravy. Na jihu Ústeckého kraje vznikne terminál Roudnice nad Labem VRT, který významně zvýší dostupnost rychlé dopravy i pro obyvatele okolních měst a obcí. V lokalitě stávajícího nádraží Ústí nad Labem západ by pak podle současných plánů měl vyrůst terminál Ústí nad Labem centrum.

VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany se má skládat z technicky i provozně rozdílných částí. Úsek Praha – sjezd Litoměřice bude sloužit pouze pro osobní dopravu a cestující se na ní budou moci svézt expresy s rychlostí až 320 km/h. Zbývající úseky budou využity osobními i nákladními vlaky.

Trať Praha – Ústí nad Labem – Drážďany se dále dělí na několik úseků, které jsou samostatně připravovány. Jsou to VRT Podřipsko, Středohorský tunel a Krušnohorský tunel. 

VRT Podřipsko

VRT Podřipsko - Úsek je v rámci přípravy rozdělen na 2 stavby, a to Praha, Balabenka – sjezd Lovosice a sjezd Lovosice – sjezd Litoměřice. Úsek umožní zásadní zkrácení jízdních dob mezi Prahou hlavním nádražím a terminálem Roudnice nad Labem VRT (19 minut), respektive Lovosicemi a Litoměřicemi (do 32 minut).

Aktuálně probíhá posuzování vlivu stavby na životní prostředí a práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, s předpokladem vydání územního rozhodnutí v r. 2023. Výstavba tohoto úseku má být zahájena v roce 2027, se zprovozněním v r.2030.

Vrt Podřipsko - Mapa

Další významné stavby

Mimo trať VRT se v našem okolí připravuje mnoho dalších velkých staveb. Jsou jimi např. zkapacitnění dálnice D8 na 3+3 jízdní pruhy, již zmíněná odbočná větev VRT směrem do Mostu s napojením v oblasti Úžic, zdvoukolejnění tratě Kralupy – Neratovice, silniční spojka dálnic D7 – D8 („obchvat Kralup“) s napojením do MÚK Úžice nebo výstavba dalších skladovacích areálů.

Zájmy občanů

Zájmy občanů obcí v okolí dálnice D8 zastupuje Sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8, jehož je obec Zlosyň členem. V našem okolí se již nyní nachází množství průmyslových, dopravních a skladovacích staveb, které okolí zatěžují významnými negativními vlivy. Další stavby jsou plánovány. Jedná se proto o strukturálně postižený region, ke kterému je nutné přistupovat se zvláštní péčí. Zájmem všech obcí sdružených v SOS Koridor D8 je především citlivý návrh připravovaných staveb, realizace kompenzačních opatření, které by eliminovaly negativní vlivy nových i stávajících staveb a v neposlední řadě také zabránění výstavbě některých, zvlášť problematických záměrů (např. logistických areálů). Z tohoto důvodu vzniká tzv. krajinný plán, který by měl být zpracován během r. 2023. Tento plán souhrnně posoudí negativní vlivy všech těchto staveb na naše okolí a navrhne kompenzační opatření. VRT se tak může stát iniciátorem některých pozitivních změn, které krajinný plán podrobněji rozpracuje - mohou to být např. zemní valy nebo zelené pásy kolem stávajících i nových staveb. Smutným faktem pro nás ale zůstává, že Zlosyň bude s ohledem na blízkost VRT Podřipsko a případně i odbočky VRT Poohří jednou z nejvíce zasažených obcí.

Dne 22. června se setkali obyvatelé Zlosyně se zástupci Správy železnic. Tématem schůzky bylo představení aktuálního stavu přípravy plánované vysokorychlostní trati Podřipsko a podání bližších informací o vedení trati v bezprostředním okolí obce. 

Ze strany občanů padaly otázky na způsob řešení protihlukové ochrany v průběhu výstavby i při následném provozu VRT, řešení přístupových komunikací během výstavby trati, možnosti vybudování protihlukových valů a ozelenění okolí trati, způsob řešení podjezdů či nadjezdů v místech křížení se stávajícími komunikacemi nebo řešení biokoridorů pro zvěř. Dále byla diskutována ochrana před vibracemi způsobenými provozem vlaků. Dotazy byly také k očekávanému počtu vlaků, možnému nočnímu provozu nebo zlepšení dopravní dostupnosti z centra Prahy na Roudnicko. Setkání se za Správu železnic zúčastnili náměstci Stavební správy VRT Martin Švehlík a Pavel Hruška.

Představeny také byly podrobnější zákresy vedení trati kolem Zlosyně, s přibližným vyznačením výškového řešení, tedy zda je trať umístěna v zářezu nebo na násypu (žlutou barvou je vyznačeno stávající vedení 400 kV). 

Vzhledem k tomu, že dokumentace pro územní rozhodnutí ještě není dokončena, nebylo na některé vznesené otázky blíže zodpovězeno. Není tak například stále jasné, jakým způsobem bude Zlosyň ochráněna před hlukem.

Vzhledem k blízkosti tratě bude Zlosyň poměrně zasaženou obcí. Stanovisko obce k projektu VRT Podřipsko jsme proto znovu zopakovali oficiálním dopisem zaslaným na Správu železnic.
 
Nadále požadujeme:
 
⦁ vyřešení protihlukové ochrany z dálnice D8, která byla zásadním způsobem podceněna při její výstavbě,
⦁ doplnění doprovodných kompenzačních a ochranných prvků k eliminaci prachové zátěže z dálnice D8 (rychlost 130 km/hod).
 
Následující připomínky požadujeme řešit v průběhu jednotlivých fází přípravy VRT:
 
⦁ porovnání několika odlišných variant vedení koridoru v k.ú. Zlosyň k minimalizaci kumulativních negativních vlivů (SEA),
⦁ vybudování protihlukových opatření (tunel/protihlukový val ne pouhá stěna) v přímé návaznosti na drážní těleso k minimalizaci hluku ze sběrače jedoucího vlaku,
⦁ ozelenění prostoru mezi VRT a obytnou zástavbou v co největší možné šíři k minimalizaci prachové zátěže (rychlost 350 km/hod),
⦁ provedení geofyzikálního průzkumu k minimalizaci strukturálního hluku,
⦁ každoroční kompenzace ekologické zátěže z VRT pro zlepšení života v naši obci,
⦁ odpovědnost státu za správu veškeré infrastruktury, doprovodných kompenzačních a ochranných prvků, vzniklých existencí liniové stavby (např.  mosty, stěny, podjezdy, kompenzační zeleň, valy atd.), studie možných změn hydrogeologických podmínek v trase VRT,
⦁ prostupy krajinou rozetnutou o VRT, dobudování chybějících prostupů u dálnice D8,
respektování výstupů v současné době tvořeného Krajinného plánu obcí po trase VRT
 
Další informace naleznete zde: https://www.spravazeleznic.cz/vrt/podripsko
 
O tom, jak tyto budou ze strany Správy železnic splněny, Vás budeme postupně informovat.

 

Zdroj: Správa železnic, státní organizace - www.spravazeleznic.cz , KORIDOR D8 – Spojení obcí a spolků Koridor D8

Stezka pro pěší a cyklisty v úseku Zlosyň – Veltrusy

Trasování:

Stezka pro pěší a cyklisty v úseku Zlosyň – Veltrusy (dále jen „stezka“) začíná dle zpracované studie u autobusové zastávky Zlosyň (km 0,0), je vedena v intravilánu obce (jako stezka pro pěší, resp. chodník) a po cca 130m, za posledním RD, se mění její charakter na C9 (smíšená stezka pro pěší a cyklisty). Odtud vede podél silnice II/101, po její levé straně, směrem na Veltrusy. V km cca 0,7-0,8 stezka překračuje dálnici D8, kde využívá prostor mezi svodidlem a zábradlím na stávajícím mostě. Vzhledem k omezené šířce (1,25m) bude nutné v této části stezky dopravní značení C14 (cyklisto, sesedni z kola). Do doby, než dojde k připravovanému zkapacitnění dálnice D8 na 3+3 pruhy, bude stezka na dálničním mostě vedena s tímto omezením. Při zkapacitnění dálnice bude nový most navržen tak, že umožní s plnou šířku stezky (tomu odpovídá i stanovisko ŘSD ke zpracované studii cyklostezky). Od dálničního mostu stezka povede stále po levé straně sil.II/101. Do km cca 0,82 vede stezka na kú Zlosyň, od km 0,82 do km cca1,16 na kú Všestudy, od km cca 1,16 na kú Veltrusy. Poblíž nové bytové zóny ve Veltrusech (km cca 1,36) stezka bude překračovat silnici II/101 místem pro přecházení. Dále, směrem k zámeckému parku, bude pokračovat opět stezka pro pěší a cyklisty, která bude řešena samostatným projektem města Veltrusy. Alternativně je v tomto úseku možné zvažovat chodník (s pohybem cyklistů po méně frekventované komunikaci). Šířka stezky se předpokládá 2,5m zpevněné plochy + 2*0,25 nezpevněné krajnice.

Postup přípravy:

Je zpracována studie stezky, která stanovila přibližné parametry stezky. V kú Zlosyň a v kú Všestudy jsou obeznámeni všichni majitelé dotčených pozemků se zamýšleným projektem. Jsou k dispozici kladná stanoviska ŘSD, KSÚS Středočeského kraje a Policie ČR k technickému řešené dle studie stezky. V kú Zlosyň a v kú Všestudy je geodeticky zaměřeno území pro zpracování projektu stezky. Je rozpracována projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení (DÚSP). Aktuálně probíhá majetkoprávní příprava. Obec momentálně stále nedisponuje souhlasy všech majitelů dotčených pozemků s výstavbou předmětné stezky.

Přestavba rybníku

Přestavba čističky