Navigace

Obsah

Základní info o obci

Letecké foto obce Zlosyň

 

 

Geografická poloha, hranice, vnější vazby

Obec Zlosyň je samosprávnou obcí, obhospodařující jedno katastrální území. Patří do správního území okresu Mělník a současně je součástí mikroregionu Dolní Povltaví. Správní území obce Zlosyň se rozkládá od Dřínovského vrchu se Zlosyňským hájem na východě až po silnici II/608 (bývalá teplická) na západě. Částí správního území obce prochází část nedávno dobudovaného úseku dálnice D-8 (Praha - Teplice). Od okresního města Mělník je obec oddělena řekou Vltavou (s laterálním plavebním kanálem) a řekou Labem. Silniční přemostění řeky Vltavy je na dopravním tahu D-8 ve směru na Novou Ves a silniční přemostění řeky Labe je na silnici I/9 u Obříství (Štěpánský most). Přirozená spádovost obce směřuje více než do Mělníka, především do nejbližšího průmyslového centra Kralupy nad Vltavou a do Veltrus. Geomorfologicky náleží správní území obce Zlosyň do celku Středolabské tabule, do provincie České vysočiny, jejíž Mělnická kotlina je největším geomorfologickým okrskem na území okresu Mělník. Kotlina leží v širokém rovinatém a otevřeném terénu podél řek Labe a Vltava. Nadmořská výška je průměrně 160 až 180 m nad mořem.  
Zlosyň leží při jižním okraji centra Mělnické kotliny, při úpatí Dřínovského vrchu vysokého 241 m nad mořem. Kdysi byla tato oblast porostlá převážně lužními lesy, dnes je intenzivně zemědělsky využívána. Půdu tvoří úrodné naplaveniny a štěrkopísky. 
Správní území obce Zlosyň přímo sousedí s katastry obcí: Vojkovice, Veltrusy, Všestudy, Chvatěruby, Úžice a Dřínov.

 

Občanská vybavenost a služby

Občanská vybavenost a služby v obci jsou limitovány velikostí a možnostmi obce. Jejich realizace je většinou spojená s bydlením provozovatele. Řemesla a služby se však provozují spíše jako drobné přilepšení k hlavnímu zaměstnání.

Obyvatelé obce dojíždějí do spádových center Kralup nad Vltavou, Veltrus a Odolené Vody. V obci je jedna hospoda. Základní škola byla v obci zrušena pro malý počet zapsaných dětí, proto většina dětí navštěvuje školu ve Veltrusích, kam musí dojíždět autobusem. V objektu opravené a zrekonstruované školy je dnes obecní úřad, kde je k dispozici tělocvična. Za lékařskou péčí dojíždějí obyvatelé mimo obec. 

 

Životní prostředí

Katastrální území obce je velmi silně zemědělsky využíváno, přispívá k tomu především rovinatá krajina s půdou vysoké bonity. V katastru obce Zlosyň je celkem 448,8 ha zemědělské půdy. V katastru obce leží lesní masiv Zlosyňského háje s uznanou bažantnicí. Jde o nejkvalitnější souvislý lesní celek v oblasti. Porosty jsou převážně smíšené, borové a bukové, v okrajích akáty. Háj je regionálním biocentrem a má velký význam i z hlediska myslivosti. Je ve správě LZ Mělník, lesní správy Obříství. Drobné lesíky v katastru obce nemají sice hospodářský význam, ale mají vysokou krajinářskou a ekologickou hodnotu. Celkem je v katastru obce Zlosyň 105,5 ha lesní půdy. 

Území obce Zlosyň leží při rozvodnici mezi řekami Vltavou a Labem, která probíhá přes Dřínovský vrch. Jižní část katastru spadá do povodí Černavky, která ústí do Labe a severní část do povodí Kozárovického potoka, který je přítokem Vltavy. 

V obci je kvalitně upravený návesní rybník, který je napájen podzemní vodou Dřínovského vrchu a dešťovou povrchovou vodou. Vody odtékající z rybníka se ztrácejí v rybníčcích pod obcí, kde začíná oblast propustných štěrkopísků vltavských říčních teras. Štěrkopískové terasy Dolního Povltaví, zasahují především severní partie katastrálního území obce Zlosyň. Těžba na území obce neprobíhá, ani se o ní neuvažuje. 

 

Rekreace a cestovní ruch

Rekreace a cestovní ruch Území obce Zlosyň neleží v žádné z typických rekreačních oblastí, obec však má ideální spojení na blízké rekreační oblasti Kokořínska.
Některé objekty s původně obytnou funkcí jsou v současné době využívány rekreačně. Pro sportovní využití svých občanů má obec Zlosyň kvalitní fotbalové a víceúčelové hřiště. Dětské hřiště v obci není, děti si hrají především na návsi a v soukromých zahradách. Vedle budovy bývalé školy je tenisové hřiště a v budově školy lze využívat tělocvičnu. Poloha a terén území obce je vhodný pro rozvoj cykloturistiky.
Cestovní ruch v obci se rozvíjí velmi příznivě díky prosperujícímu hotelu s lůžkovou kapacitou pro turisty.
V budoucnosti, v horizontu přibližně 30 let, vznikne po vytěžení a uzavření pískovny v nedalekých Zálezlicích ohromné jezero o rozloze přibližně 120 ha a s tím návazně i atraktivní rekreační oblast. 

 

Vývoj obyvatelstva

Důležitým faktorem rozvoje území, jak po stránce bydlení, tak i po stránce rozvoje komerčních aktivit, je blízkost hlavního města Prahy. Území obce Zlosyň je součastí Pražského regionu, kde se nachází v sektoru "Sever" a vzhledem ke vzdálenosti od centra a těsnosti vazeb k němu v prstenci označovaném jako "Vnější příměstská zóna".  
Dalším významným faktorem rozvoje obce je neustále se zlepšující návaznost na silniční dopravu, díky výstavbě dálnice D-8, především na rychlé spojení s Prahou a dále rovněž se severočeským regionem a SRN.  
S budoucím plánovaným rozvojem komerčních aktivit ve vymezené zóně Kozomín v okolí dálniční křižovatky Úžice, se očekává i rozvoj bydlení a souvisejících služeb i v okolních obcí a současně i v naší obci Zlosyň. Nemalou roli na budoucí rozvoj obce má i kvalita ekologická, prezentovaná masivem Dřínovského vrchu se Zlosyňským hájem, který je regionálním biocentrem.

Obec má dobré předpoklady pro růst počtu bytů a kvality bytového fondu, především v realizaci obytné zástavby s vazbou na současný trend příměstského bydlení na venkově, a dále vzhledem ke kvalitě zdejšího prostředí a blízké vazby na dálniční křižovatku Úžice. Obec má i vzhledem k vybudované a budované infrastruktuře dobré předpoklady pro rozvoj výstavby bytového fondu. Má vybudován vodovod, plynofikaci, je dokončeno zkapacitnění telefonních rozvodů, částečně rozestavěnou kanalizaci. 

Dosavadní vývoj bytového fondu svědčí o trvalém dlouhodobém úbytku obyvatelstva. Počet bytů se celkově od roku 1950 snižuje, zvyšuje se však s postupující rodinnou výstavbou standard bydlení. Mnohé obytné budovy se mění na rekreační, což je ve svém důsledku pozitivní, protože to znamená záchranu chátrajícího domovního fondu.

 

Územní plán obce

je schválen od roku 2003. Změna územního plánu byla projednána a schválena v roce 2005 se zahrnutím odsouhlasené těžby písku a průmyslové zóny. Finální podoba Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Zlosyň vydaná dne 26.7.2010

 

Nový návrh zadání ÚP 2016:

Kompletní návrh zadání ÚP ke stažení ve formátu ZIP

 

Současný rozvoj obce

V roce 2006 proběhlo výběrové řízení na výstavbu kanalizace. Po zpracování projektu bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební a vodohospodářské povolení.

V dubnu 2007 byla zahájena výstavba kanalizace. Výstavba 1. etapy byla ukončena a uvedena do provozu v listopadu 2007. Od této doby probíhala výstavba 2. etapy, která byla dokončena v prosinci 2008.Obec se po provedení kanalizace zaměří na opravu komunikací s tím, že jejich provádění bude záviset na množství finančních zdrojů. Kromě uvedené výstavby není zatím připravována další akce s ohledem na nedostatek finančních zdrojů.

 

Základní statistické údaje
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 587,519 ha
Počet obyvatel: 1. 1. 2017 462
Pošta: Vojkovice
Škola: Veltrusy
Zdravotnické zařízení: Veltrusy
Policie: Lužec nad Vltavou
Kanalizace (ČOV) Ano
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano